Методична робота

План методичної роботи

 на 2017-2018 н.р.

Мета методичної роботи:

Неперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їх компетентності в галузі навчального предмета та методиці його викладання; впровадження інновацій в навчально-виховний процес; створення власної моделі школи.

Науково-методична проблема педагогічного колективу:

«Підвищення якості освіти шляхом творчої співпраці вчителів та учнів»

Аналіз методичної роботи

педагогічного колективу 

 

Згідно з річним планом роботи на 2016-2017 навчальний  рік методична робота в школі була спрямована  на  удосконалення  змісту  і  методів  організації   методичної  роботи  в  школі, запровадження  сучасних  педагогічних  досягнень  у  навчально-виховний  процес, здійснення  особисто-орієнтованого  підходу, створення матеріальної бази, програмного забезпечення, формування вчительських кадрів, вивчення методів креативної освіти та втілення їх в навчально-виховний процес творчою групою вчителів.   На початку навчального року була створена методична рада школи у складі:

– Гажук Ю.В. – голова  ради, заст.директора  з  НВР;

– Дубіц Г.М..       – член  ради, педагог-організатор, керівник  МО  кл.кер.;

– Фурдяк М.Ф. .    – член  ради, керівник  МО вчителів художньо-естетичного циклу;

– Солотка М.І. – член ради, керівник  МО  вчителів  матем.-природ. циклу;

– Ілку В.І.. – член ради, керівник  МО  вчителів початкових класів;

– Мельник О.О.     – член  ради, керівник МО вчителів-філологів,

яка і працює над реалізацією означених проблем.

Були проведені засідання НМР школи за темами :

 • «Організація методичної роботи в школі. Реалізація проблемних питань:

а) науково-методична проблема: «Підвищення  якості освіти, оновлення змісту й форми  організації навчально-виховного процесу  через удосконалення творчої співпраці вчителів і учнів».

виховна проблема: «Формування патріотичних почуттів, виховання любові до рідного краю, його  природи, інтересу до школи, до навчання. Формування умінь ввічливого спілкування, колективної праці»

д) проблемний семінар: «Методика проведення сучасного уроку».  Затвердження річного плану роботи ради методичного кабінету». ( 12.09.)

 • «Робота з обдарованими дітьми. Звіт вчителів про науково-дослідницьку роботу з учнями». ( 09.11.)
 • « Аналіз участі учнів школи в районному турі предметних олімпіад. Проведення тематичного обліку знань з навчальних дисциплін. Звіт про стан роботи зі здібними, обдарованими дітьми та тими, що мають початковий рівень навчальних досягнень». (08.02.)
 • «Система роботи з учнями випускних класів по підготовці до ДПА. Результати чергової атестації вчителів школи». (05.04.)
 • « Аналіз роботи педколективу над проблемними питаннями школи. Аналіз роботи методичної ради в поточному році. Визначення тематики проблемних питань на новий навчальний рік». (20.05.)

Слід відзначити, що всі засідання НМР пройшли на достатньому рівні: цікавими, змістовними були доповіді, вироблені методичні рекомендації та ін.

Керівники МО школи плідно працювали протягом року ( щомісяця проводилися засідання МО: класних керівників, вчителів філологічного циклу, вчителів природничо-математичного циклу та початкової школи).

Особливо слід відзначити роботу таких керівників МО: Солотка М.І. (МО вчителів природничо-математичного циклу) та Ілку В.І.(МО вчителів початкової школи).

Найбільш вдалими були такі форми методичної роботи:

 • Методичний тиждень педагогічної майстерності вчителів суспільно-гуманітарного циклу «Формування інноваційної особистості учня через використання ІКТ на уроках суспільно-гуманітарного циклу»;
 • Круглий стіл МО «Креативна освіта: завдання , засоби, методи та їх використання при формуванні творчої особистості учня»;
 • Методичний тиждень «Креативний урок – як форма інновацій в освіті».

Також слід відзначити роботу педагогічних шкіл:  «Школа молодого вчителя»; «Школа педагогічного становлення» . Протягом року наставники і керівники шкіл педагогічної майстерності плідно працювали з учителями всіх категорій. Це були заняття-обміни досвідом, відвідування уроків вчителів-майстрів, робота з документацією тощо.

Під час атестації педагогічних працівників в 2016-2017 н.р. вчитель початкових класів

Танасой І.І. – на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»

Чоропіта М.І. – на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»

Оліник Ф.К. – на підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»  та звання «Старний вчитель»

Мельник О.І. – на підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєння звання «Старший вчитель»

Дубіц Г.М. – на підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»

Покращилася  робота з обдарованими учнями, так 4 учні 9 класу були слухачами БМАН Гажук В., Терлецький І., Чоропіта М.. Паскал М..

Протягом року учні школи брали участь в районних олімпіадах і конкурсах, де вибороли призові місця. (Гажук Владислав – ІІ місце з української мови    (вчитель Гажук Ю.В.)

 

Основні завдання методичної роботи Маморницького Вама НВК на 2017-2018 н.р.

 

 1. Продовжити роботу над науково-методичною проблемою

«Підвищення якості освіти шляхом творчої співпраці вчителів та учнів»

 1. Продовжити роботу над вдосконаленням педагогічної майстерності співробітників школи.

 

 1. Вивчати та впроваджувати в практику нові педагогічні технології.

 

 1. Продовжити роботу над впровадженням в НВП інформаційно-комунікативних технологій та методів креативної освіти.

 

 1. Організувати роботу творчої групи вчителів по проблемі «Розкриття творчого потенціалу учня і становлення творчо обдарованої особистості в процесі використання інформаційно-комунікативних технологій та засобів креативної освіти в навчально-виховному процесі»

 

 1. Активно впроваджувати нові методики викладання з метою розвитку творчих здібностей учнів та підвищення їх пізнавального інтересу в процесі роботи над учнівськими науковими проектами.

 

 1. Активізувати роботу вчителів над темами самоосвіти.

 

 1. Урізноманітнювати форми методичної роботи.

 

 

                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                  Директор НВК

                                                                                                              _____________ Д.О.Оліник

                                                                                                                       05.09.2017 р.

 

Положення про методичне об’єднання вчителів Маморницького Вама НВК

1.Загальні положення

          За наявності в освітній установі більше 2 вчителів, що працюють з однієї і тієї ж спеціальності, або більше трьох вчителів, що працюють по одному циклу предметів, створюється МО вчителів, які вдосконалю­ють свою методичну і професійну май­стерність, організують взаємодопомогу для забезпечення сучасних вимог до навчання і виховання молоді, забезпечують творчі ініціативи, розробляють сучасні вимоги до навчання і виховання молоді.

 1. Завдання МО вчителів – предметників

В роботі МО вчителів з різних видах діяльності передбачається вирішення на­ступних завдань:

вивчення нормативно – інформаційної документації і методичних листів з питань освіти;

вибір курсів варіативної складової на­вчального плану;

експертна оцінка індивідуальних планів роботи з предмету; аналіз авторсь­ких програм і методик;

затвердження атестаційного матеріа­лу для підсумкового контролю, атестацій­ного матеріалу для випускних класів;

ознайомлення з аналізом стану вик­ладання навчального предмету за підсум­ками внутрішньошкільного контролю;

робота з учнями щодо дотримання норм і правил техніки безпеки в процесі навчання; розробка відповідних інструкцій, охорона здоров’я;

взаємовідвідування уроків з певної тематики з подальшим самоаналізом і аналізом досягнутих результатів;

організація відкритих уроків певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками складних тем предмету;

вивчення перспективного педагогічно­го досвіду; експериментальна робота з предмету;

вироблення єдиних підходів до оцін­ки результатів освоєння програми на ос­нові розроблених освітніх стандартів з предмету;

розробка системи оцінювання на­вчальних досягнень учнів (тематична, се­местрова, залікова і т.п.);

ознайомлення з методичними розроб­ками різних авторів з предмету; аналіз методів викладання предмету;

звіти про професійну самоосвіту вчи­телів: робота на курсах підвищення квалі­фікації в інститутах; звіти про творчі відрядження;

організація і проведення предметних тижнів; організація і проведення першого етапу предметних олімпіад, конкурсів, ог­лядів; питання стану позакласної роботи з предмету;

формування замовлень на зміцнення матеріальної бази і приведення дидактич­них засобів навчання, зокрема наочних посібників з предмету у відповідність з су­часними вимогами до навчального кабіне­ту та оснащення уроку.

 1. Функції МО

Робота МО організовується на основі плану роботи школи, рекомендацій райметодкабінетів, методичної теми, прийнятої до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних планів про­фесійної самоосвіти вчителів.

МО вчителів здійснює свою діяльність в різних формах, зокрема на засіданнях, де аналізується або приймається до ува­ги вирішення завдань, викладених в розділі 2. МО вчителів може організувати семінарські заняття, цикл відкритих уроків із заданої і визначеної тематики.

Одним з функціональних обов’язків МО є розробка системи позакласної роботи з предмету, визначення її напрямку, ідеї.

 1. Права МО вчителів

МО має право рекомендувати керівниц­тву розподіл навчального навантаження пе­дагогів з предмету при тарифікації, рекомен­дувати до оплати роботу педагогічним співробітникам окремих навчальних кабі­нетів, предметних гуртків, студій, розподіля­ти методичну роботу окремих педагогів.

МО обговорює питання про мож­ливість організації поглибленого вивчення предмету в окремих класах за наявності кадрів та достатніх засобів навчання.

 1. Обов’язки вчителів методоб’єднання

Кожен педагог – зобов’язаний:

брати участь в одному з МО, мати власну програму професійної самоосвіти;

брати участь з засіданнях МО, прак­тичних семінарах і т.п.;

брати активну участь у розробці відкритих заходів, прагнути до підвищен­ня рівня професійної майстерності;

кожному учасникові МО необхідно знати тенденції розвитку методики викла­дання предмету, Закон України «Про осві­ту», нормативні документи, методичні ви­моги до категорій; володіти основами са­моаналізу педагогічної діяльності.

 1. Організація діяльності МО вчителівМО вчителів обирає голову. План ро­боти МО затверджується методичною ра­дою школи.У навчальному році проводиться не менш 4-х засідань МО вчителів, в період між засіданням проводяться практичні се­мінари з організацією тематичних відкри­тих уроків, взаємовідвідування уроків, ме­тодичні тижні, предметні олімпіади, позакласні заходи та ін.

  В кінці навчального року методична

  рада аналізує роботу МО і приймає на збе­реження план роботи, звіт про виконану роботу.

  Дане положення затверджується на педагогічній раді. Термін дії не обмежений.

  Аналіз результатів роботи МО за звітний період

  Об’єкти аналізу:

  • характеристика якості (творчого потен­ціалу) кадрового складу членів МО;
  • статистичний аналіз змін соціального паспорту навчального закладу (динам­ічний аспект за останній рік);
  • статистичні дані, які характеризують об’єм і якість надання виховних послуг;
  • виявлення проблемного поля (форму­лювання типових проблем, причин їх виникнення і проектування системи за­ходів по їх усуненню);
  • стан позаурочної роботи з позиції сформованості мотивації педагогів, батьків і учнів, профілактики протиправних дій, проведення сумісних виховних заходів.

  Зразковий алгоритм аналізу:

  • Аналіз кадрового складу (віковий склад, рівень реальної підготовки, результати
   просування в освоєнні методичної про­блеми, самоосвіта);
  • Характеристика пріоритетних на­прямків роботи МО в минулому на­вчальному році, їх співвідношення з пріоритетними напрямками регіону, ос­вітньої установи; результативність роботи.
  • Формулювання цілей і завдань діяль­ності на наступний навчальний рік з
   вказівкою передбачуваного результату з кожного напряму роботи.
  • Конкретний, особистий внесок кожно­го члена МО у вирішення того або іншо­го завдання.

  Завдання МО на новий навчальний рік

  Вимоги до формування цілей:

  • головна підстава для висунення цілі дані аналізу наявних освітніх потреб і ут­руднень вчителів, їх співвідношення з кадровими і матеріальними ресурсами; цілі повинні бути актуальними, адекват­ними завданням розвитку регіональної освітньої системи;
  • цілі повинні бути реально досяжними, але напруженими, конкретними, мати комплексний характер, щоб можна було виділити ступінь їх реалізації; цілі повинні мати мотивуючий, стиму­люючий і спонукаючий характер; цілі повинні бути відомі всім учасникам освітнього процесу.

  Вдосконалення професійної компе­тентності членів МО

  Підвищення кваліфікації (курси ПК, се­мінари, конференції). Цілі взаємовідвідування позаурочних, методичних, профілактичних занять з педагогами, батьками і учнями. Вивчення нормативних документів МОН України.

  Вивчення методики організації навчаль­ної та виховної діяльності при взає­модії з органами культури і спорту, соц­іального захисту, медичних і правоохо­ронних органів.

  Організація роботи з вивчення досяг­нень науки і передового педагогічного досвіду.

  Зразкова тематика засідань МО

  1 коло питань:

  – узгодження різних планів, графіків, циклограм (індивідуальних, групових кон­сультацій, звітів по самоосвітній роботі, акцій, місячників, свят);

  2  коло питань:

  – конструювання і захист проектів (мо­делей), програм, планів виховної роботи;

  3  коло питань:

  –       практичні форми роботи (семінари – практикуми, круглі столи, відкриті позакласні заходи, педагогічні марафони, тренінги, ділові ігри, моделювання і вирішення педагогічних ситуацій);

  4 коло питань:

  – вивчення нормативно-правових до­кументів, методичної, інструктивне – мето­дичної літератури з питань виховання;

  5 коло питань:

  – розробка: посадових інструкцій, кри­теріїв оцінювання діяльності вчителів та
  класних керівників, положень, конкурсів;

  6 коло питань:

  – підведення підсумків, аналіз діяль­ності, підготовка підсумкових документів,
  розробка системи заходів з усунення ви­явлених недоліків, розповсюдження пере­дового педагогічного досвіду;

  7 коло питань:

  – звіти з самоосвітнії роботи членів МО.

  Зразкові критерії оцінки роботи методичного об’єднання

  Критерії і механізм оцінювання діяль­ності методичного об’єднання розробля­ються методичним об’єднанням спільно з науково-методичною (методичною) радою і затверджуються Педагогічною радою ос­вітньої установи.

  У педагогічній літературі розглядаєть­ся декілька підходів до оцінювання мето­дичної діяльності. Наприклад, М.І.Солотка, О.І.Мельник  про­понують оцінювати ефективність здійснен­ня функцій методичного об’єднання тільки у зв’язку із змінами, динамікою підсумко­вих

  результатів усього педагогічного про­цесу в установі. Критерії вони формулю­ють таким чином:

  1.Критерій результативності. Мету можна вважати досягнутою, якщо резуль­тат навчання, виховання і розвитку дітей, що навчаються у школі, зростає, досягаю­
  чи оптимального рівня для кожної дитини.

  • Критерій раціонального викорис­тання часу, зростання майстерності пе­дагога відбувається при розумних витра­тах часу.

  Критерій задоволеності педагогів своєю працею, можна вважати досягну­
  тим, якщо в установі створюється творча атмосфера, такий морально-психологічний клімат, при якому посилюється моти­вація творчої праці педагогів.

  1. Критерій взаємозв’язку методич­ної роботи усередині установ з держав­ною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

  Ефективність здійснення функцій ме­тодичного об’єднання можна оцінювати і з погляду розвитку професійно-педагогічної підготовки і діяльності педагогів на підставі двох груп критеріїв:

  А. Критерії, що відображають рівень, якого досягають вчителі в своєму профес­ійному розвитку:

  • рівень знань з: педагогічної і вікової дитячої психології, соціальної психології;
  • рівень знань теоретичних основ ви­ховання, технологій організації виховного процесу;
  • рівень організаторських умінь і на­вичок;
  • рівень комунікативних здібностей;
  • рівень загальної культури і цивіль­ної зрілості педагога.

   

  Б. Критерії, що дозволяють оцінити реалізацію управлінських функцій вчителя:

  • організація виховної роботи з учнями:
  • взаємодія з педагогічними працівни­ками і іншими учасниками освітнього про­цесу, батьками і громадськістю з вихован­ня, навчання, творчого розвитку учнів;
  • активність позиції вчителя.

  Методичні об’єднання можуть ефек­тивно виконувати вищезгадані функції, якщо їх робота буде не формалізована, об’єднання підтримуватиме тісний зв’язок з дослідницькими педагогічними колекти­вами.

   

  Структура роботи методичних об’єднань:

  РОБОТА  МО

  Проведення засідань МО

  Виконання рішень, рекомендацій, нормативних документів МО.

  Знайомство з ПДД та впровадження його в навч. діяльність вчителів.

  Підготовка та проведення предметних тижнів.

  Підготовка та проведення конференцій, семінарів, «круглих столів» тощо.

  Підготовка та проведення предметних олімпіад. Робота з обдарованими учнями.

  Підготовка та проведення позакласних предметних заходів.

  Взаємовідвідування уроків, предметних гуртків.

  Форми методичної роботи:

  1. Тематичні педради.
  2. Методична рада.
  3. Методичні об’єднання вчителів: початкової школи, мовників, природничо-математичного циклу та класних керівників.
  4. Робота вчителів над темами самоосвіти.
  5. Відкриті уроки.
  6. Творчі звіти.
  7. Методичні тижні.
  8. Робота творчої групи.
  9. Робота з молодими фахівцями.
  10. Предметні тижні.
  11. Семінари.
  12. «Круглі столи»

  13.Ділові ігри.

  1. Організація роботи з обдарованими дітьми.
  2. Педагогічний та освітній моніторинги.
  3. Організація та контроль атестації та курсової перепідговки педагогічних кадрів.
  4. Розробка методичних рекомендацій на допомогу вчителю по веденню шкільної документації; організації, проведенню та аналізу сучасного уроку. Систематизація зібраних матеріалів, оформлення тематичних стендів.

  Науково-методична проблема

  Підвищення якості освіти шляхом творчої співпраці вчителів та учнів“.

  1. Організаційні заходи.
   1. Поновити інформаційні матеріали ( на стендах ) в методичному кабінеті.
   2. Поповнити картотеку ППД школи, району та картотеку методичної літератури.
   3. Систематично поповнювати куточки «Педагогічна майстерність»,

   « Інновації в освіті».

    

   1. Робота над проблемними питаннями.
   2. 1. Розробити конкретний план роботи школи на ІІ етапі над науково-методичною проблемою.

                                                                                                                                    Жовтень

   1. 2. Провести тиждень педагогічної майстерності вчителів початкової школи «Формування інноваційної особистості через використання ІКТ та методів креативної освіти на уроках в початковій школі».

                                                                                                                          листопад

   1. 3. Провести методичний тиждень на тему: «Урок у сучасному вимірі»

                                                                                                                         Лютий

   1. Провести семінар-практикум на тему: «робота з обдарованою молоддю ».

   Квітень

   1. 5. Аналіз роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою .

                                                                                                                                                            Травень

   1. Робота з вивчення, узагальнення та поширення ППД
   2. Протягом кожного навчального семестру знайомити вчителів з матеріалами ППД, опублікованими в педагогічних та методичних виданнях.

                          

   1. Ознайомити вчителів з тематикою досвіду шкіл району, який вивчався районним  методичним кабінетом протягом року.

                                                                                                                   (лютий)

   1. Творчі звіти вчителів, що атестуються.

   (січень-березень)

   1. Управління навчально-виховним процесом
   2. Вивчення стану викладання :

    *української мови та літератури  (листопад-грудень)

                                                  *початкових класів                              (грудень)

                                                  *математика                            (грудень)

                                                  Образотворче мистецтво              (березень)

                                                  Румунська мова                                                 (квітень)

   1. 2. Підготовка та проведення засідань педагогічної ради :

    

   1. 3. Проведення моніторингу математики і фізики, семестрових контрольних робіт за текстами адміністрації

   (грудень, травень)

   1. Перевірка техніки читання в 1-7 кл.; навчальні навички 1-4 кл.

   (квітень)

   1. Організація та проведення шкільних предметних олімпіад, участь у районних                                                                                               (жовтень-грудень)
   2. Перевірка виконання навчальних програм

   (грудень, травень)

   1. Комплексна перевірка викладання предметів
    • 1-4 кл. (березень)
    • 8 кл.(січень)
    • 5 кл. (листопад)
    • 9 кл. (лютий)
   1. 8. Визначення рівня навчальних досягнень учнів школи за кожний семестр в 1-9 кл.
   2. 9. Проведення предметних тижнів

   Тиждень  фізичної культури і спорту                                            Вересень

   Тиждень ОБЖ                                                                                 Листопад (2)

   Тиждень французької мови                                                           Листопад (1)

   Тиждень української мови                                                            Грудень (2)

   Тиждень історії та правознавства                                                Січень (3)

   Тиждень природничих наук

   Біологія                                                                                Лютий (2)

   Географія                                                                             Листопад  (3)

   Тиждень точних наук (математика фізика, хімія)                                  Лютий  –  березень

   Шевченківський тиждень                                                             Березень(1)

   Тиждень початкових класів                                                           Жовтень, Березень

   Тиждень бібліотеки                                                                       Квітень (1)

   Тиждень румунської мови                                                                        Березень (2)

    

    

   1. 10. Проведення шкільного туру конкурсу «Вчитель року» (листопад)

    

    

    

   ПЛАН

   МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

   НА 2017-2018 н.р.

   Список всителів методичної ради школи:

   • Оліник Д.О. – голова ради, директор школи
   • Гажук Ю.В. – заступник голови ради, заступник директора школи з навчально-виховної роботи;
   • Дубіц Г.М. – член ради, голова МО класних керівників, педагог-організатор
   • Мельник О.І.. – член ради, голова МО вчителів-філологів
   • Солотка М.І.. – член ради, голова МО вчителів природничо-математичного циклу;
   • Оліник В.Г. – член ради, голова МО вчителів початкових класів;
   • Гемблук М.В. – член ради, голова МО худ-естетичного циклу
    • Танасой І.І. – член ради, голова МО вчителів природничого циклу

     Приоритетні завдання педагогічного колективу:

     1.1.Удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу на засадах гуманізації освіти шляхом:

     • забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти;
     • здійснення постійного моніторингу показників роботи закладів освіти та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;
     • створення передумов для: підвищення соціального статусу вчителя, підвищення престижу його професії та соціального статусу;
     • зміцнення навчально-матеріальної бази освітніх закладів, їх комп`ютеризації;
     • забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань дошкільної освіти та охорони здоров’я і життя дітей, належного мінімального рівня життєвих компетенцій;
     • забезпечення освітніх запитів дітей дошкільного віку з особливими потребами, формування сучасної моделі комплексної підтримки дитини з вадами розвитку, активно залучаючи сім’ю до реабілітаційного процесу;
     • забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеня, цілеспрямовано скоординувавши дії вчителів, їхній професіоналізм, досвідченість;
     • максимального забезпечення учнів загальноосвітніх закладів необхідними підручниками і навчальними посібниками;
     • оптимізації системи підготовки педагогічних працівників до своєчасного виявлення, підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді, всебічного розвитку юної особистості з максимальним урахуванням її індивідуальних здібностей та обдарувань;
     • особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів;
     • впровадження елементів експерименту та широкого втілення інновацій педагогів щодо творчого розвитку дитини в початковій ланці, рівневої диференціації в середніх класах, профілізації та спеціалізації в старших класах у творчому поєднанні з внутрікласною диференціацією та індивідуалізацією навчання;
     • розробки програмового і науково-методичного забезпечення для впровадження комп’ютерно-інформаційних технологій навчання;
     • спрямування зусиль на створення умов для набуття кожним учителем умінь та навичок використання сучасних НКК (навчальних комп’ютерних комплексів) у навчальному процесі, тобто на успішну реалізацію державної програми «Інформаційні і комунікаційні технології в освіті і науці» ;
     • посиленої уваги на якісну реалізацію державної програми розвитку і функціонування української мови;
     • забезпечення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного і розумового розвитку, їх соціальної адаптації;
     • створення власного іміджу школи;
     • вивчення, узагальнення, пропаганди та впровадження кращого педагогічного досвіду;
     • координація дослідно-експериментальної та інноваційної роботи в школі;
     • оптимальне використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу, ефективності управлінської діяльності.

     1.2. Удосконалення системи національного виховання учнівської молоді утвердження учнівського самоврядування, учнівських об`єднань як необхідної форми  громадянського виховання:

     • удосконалення системи позакласної діяльності школярів;
     • координація творчої співпраці з позашкільними закладами району, створення профільних класів, відповідно до освітніх потреб старшокласників, зумовлених орієнтацією на майбутню професію.
      • Розвиток творчої активності педагогів: підвищення кваліфікаційного та професіонального рівня, компетентності, духовності та відповідальності працівників освіти за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.
      • Тематика засідань методичної ради:
      • І засідання
       Зміст роботи Термін Виконавець Відмітка про виконання
       Аналіз стану методичної роботи в школі в 2016-2017 н.р. та завдання на новий 2017-2018 н.р. Затвердження плану роботи методичної ради на 2017-2018н.р. Розподіл обов’язків між членами МР. Вересень Оліник Д.О. Гажук Ю.В.
       Про хід упровадження Державного стандарту початкової освіти (1-4  кл.). Про впровадження Державного стандарту базової (8-й клас) і повної загальної середньої освіти. Вересень Оліник  Д.О. Гажук Ю.В.
       Навчально – методичне забезпечення викладання предметів у 2017-2018 навчальному році. Про методичні рекомендації викладання навчальних предметів у 1-4-х, 8-х класах. Аналіз підручників для 4-х та 8-х класів. Вересень Оліник  Д.О.
       Про атестацію вчителів:

        

       Вересень Оліник  Д.О.
       1. Про виконання перспективного плану курсової підготовки та атестації педагогічних працівників Вересень Оліник  Д.О.
       2. Про підготовку та проведення І (шкільного) етапу предметних олімпіад Вересень Гажук Ю.В.
       3. Кореляція змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів згідно вхідної діагностики. Вересень Гажук Ю.В.
       4. Про проведення огляду облаштування кабінетів згідно Положення про навчальні класи та вимог державних санітарних правил та норм Вересень Оліник Д.О.

        

       ІІ засідання

        

       Зміст роботи Термін Виконавець Відмітка про виконання
       1. Про хід атестації Листопад   Гажук Ю.В.
       2.  Про проведення місячника творчого вчителя Листопад   Гажук Ю.В.
       3. Підсумки проведення І (шкільного) етапу предметних олімпіад та підготовку до участі в II (районному) етапі. Листопад   Гажук Ю.В.
       4. Організаційні аспекти ДПА 4,9 класах у 2018 році Листопад   Гажук Ю.В.
       5. Про стан викладання природознавства (1-4 кл.), української мови, географії Листопад   Гажук Ю.В.

        

        

       ІІІ засідання

        

       Зміст роботи Термін Виконавець Відмітка про виконання
       1. Про підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів за І семестр. Січень   Гажук Ю.В.
       2. Про стан роботи з обдарованими учнями. Січень   Гажук Ю.В.
       3. Про результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом проходження курсів та участі в семінарах у І семестрі. Січень   Гажук Ю.В.
       1. Про хід атестації педагогічних працівників та про підготовку до творчих звітів педагогів, які атестуються у 2016-2017 навчальному році. Січень   Гажук Ю.В.
       2. Про результати вивчення стану викладання предметів у початкових класах, української мови. Січень   Гажук Ю.В.
       3. Про результати самоосвітньої роботи вчителів Січень   Гажук Ю.В.

        

       ІУ засідання

        

       Зміст роботи Термін Виконавець Відмітка про виконання
       1. Про підсумки участі учнів у предметних олімпіадах. Березень   Гажук Ю.В.
       2. Про наслідки творчих звітів педагогів, які атестуються у 2017- 2018 навчальному році. Березень   Оліник Д.О.
       3. Про результати вивчення стану викладання Фізичного виховання. Березень   Гажук Ю.В.
       4. Стану методичної роботи у ШМО щодо впровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти Березень Оліник Д.О.

       Гажук Ю.В.

       5.

       Підсумки навчально-виховного процесу за 2016-2017 н.р.

       Протягом 2016-2017 навчального року систематично здійснювався контроль за процесом навчальної діяльності, проводилися моніторинги якості знань, умінь і навичок учнів, їх розвитку та наступної корекції.

       При визначенні навчальних досягнень учнів підлягали аналізу:

       -рівень володіння розумовими операціями: аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;

       -ступінь сформованості загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;

       -цілісність, повнота, наочність, обґрунтованість, правильність відповідей.

       Загальний екран результатів успішності учнів у розрізі класів наступний:

       Результати ДПА 4 клас

       Предмет

        

       Кі-сть учнів

        по списку

       Писали Рівень досягнень учнів Середній бал Успішність (%)  Якість  (%) Вчитель
       Початковий Середній Достатній Високий
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       Українське читання 12 12 1 1 1 2 5 2 9,3 100 92 Оліник В.Г.
       7 7 1 1 2 1 2 8,1 100 71 Тодерян О.Д.
       Математика 12 12 2 1 2 2 4 1 7,8 100 58 Оліник В.Г.
       7 7 1 1 1 1 1 2 7,8 100 57 Коняк О.О.
       Румунська мова 12 12 1 1 1 1 2 3 2 1 8,9 100 83 Оліник В.Г.
       7 7 3 1 1 2 6,7 100 43 Коняк О.О.
       Українська мова 12 12 2 1 1 5 2 1 8,2 100 75 Оліник В.Г.
       7 7 4 1 2 6,6 100 57 Тодерян О.Д.
       Румунське читання 12 12 1 1 2 2 3 1 2 8,4 100 92 Оліник В.Г.
       7 7 4 1 2 8,1 100 57 Коняк О.О.

       Результати ДПА 9 клас

       Кі-сть учнів по списку Писали Предмет                             Рівень досягнень учнів Середній бал Якість Вчитель
       Початковий Середній Достатній Високий
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       14 14 Українська мова 4 1 3 1 3 2 8,3 63 Коваль М.Г.
       14 14 Математика 4 1 3 1 3 2 8,1 63 Солотка М.І.
       14 14 Румунська мова 2 3 1 2 3 1 2 8,3 63 Александру В.Х.