Category Archives: Про школу

Освітні програми, що реалізуються у Маморницького Вама НВК, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою.

Screenshot_1 Screenshot_2 Screenshot_3 Screenshot_4 Screenshot_5 Screenshot_7 Screenshot_8 Screenshot_9 Screenshot_10

Статут навчально-виховного комплексу Мамаорницького Вама НВК

20180305_084259-1

 

І.Загальні положення

1.1.  Навчально-виховний комплекс „Маморницький Вама      загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” Цуренської сільської ради Герцаївського району Чернівецької   області є комунальною власністю.

1.2. Повна назва закладу: навчально-виховний комплекс „Маморницький Вама  загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” Цуренської сільської ради Герцаївського району Чернівецької   області (далі – Маморницький Вама НВК).

1.2.1 До складу навчального закладу входять:

Дошкільний підрозділ  –  дошкільна група Маморницького Вама НВК

                               – дошкільна група філії початкової школи с.Цурень

Шкільний підрозділ:

        Школа І ступеня       – початкова школа (4 роки) Маморницького Вама НВК

– початкова школа (4 роки) філії с.Цурень

Школа ІІ  ступеня    – основна школа, 5-9 класи, термін навчання –  5 років

1.3.  Юридична адреса Маморницького Вама НВК:

60521,  с.Маморниця Вама,  вул.Головна 1, Герцаївський р-н,  Чернівецька обл,

телефон 3-73-34.

1.4. Цуренська сільська рада надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, встановлює їх статус та мікрорайон обов’язкового обслуговування.

1.5. Маморницький Вама  НВК є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.6. Маморницький Вама  НВК в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами  України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, Положенням про навчально-виховний комплекс, затвердженим постановою Кабінету Міністрів № 306 від 12 березня 2003 року, Указу Президента України від 04.07.2005 р. „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” іншими нормативно-правовими актами та власним статутом.

1.7. Головною метою Маморницького Вама  НВК є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

1.8. Основним завданням Маморницького Вама  НВК є:

– створення умов для різнобічного розвитку дітей дошкільного та шкільного віку, формування гармонійної особистості, збереження їх фізичного та психічного здоров’я;

– формування основних норм загальнолюдської моралі;

– створення  умов для  здобуття  дітьми  дошкільного  i   шкільного  віку безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти,  розвитку їх творчих здібностей i нахилів.

1.9. Маморницький Вама  НВК несе відповідальність перед особою, суспільством i державою за:

– реалізацію головних завдань, визначених Законом України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, Положенням про навчально-виховний комплекс;

– дотримання умов, що визначаються за результатами атестації;

– безпечних умов освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

–  дотримання   договірних  зобов’язань  з   іншими   суб’єктами   освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами;

– дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У Маморницькому Вама  НВК визначена українська мова як державна,  румунська  мова  навчання   i   запроваджено   посилене   вивчення  предметів за вибором учнів, також допрофільне навчання у 5 – 9-х класах.

1.11. Маморницький Вама НВК має право:

– проходити в установленому порядку державну атестацію;

– визначати  форми,  методи  i  засоби  організації  навчально-виховного процесу за погодженням iз засновником;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– в установленому порядку розробляти i впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно    з    вищими    навчальними    закладами,    науково-дослідними інститутами   та   центрами   проводити   науково-дослідну,   експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального i матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

– бути власником i розпорядником рухомого i нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

– отримувати кошти i матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних i фізичних ociб;

– залишати     у    своєму    розпорядженні     i     використовувати     власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

– розвивати    власну   соціальну   базу:    мережу   спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних i культурних підрозділів.

1.12. Взаємовідносини  між  Маморницький Вама  НВК    з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.13. У   Маморницькому Вама  НВК створені   та   функціонують методоб’єднання класних керівників, вчителів початкових класів та вихователів дошкільної    групи,    суспільно-гуманітарних та  природничо-математичних дисциплін, вчителів художньо-естетичного циклу та школа молодого вчителя.

1.14. Медичне обслуговування вихованців та відповідні умови для її opгaнiзaції забезпечуються засновником i здійснюються лікарською амбулаторією загальної практики сімейної медицини с. Цурень.

 

 1. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Маморницький Вама НВК складається з двох підрозділів – дошкільного та шкільного. Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від 3 до 6 років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

2.2. Маморницький Вама НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, piчнoгo та потижневого планів.

2.3. Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі Маморницького Вама НВК   здійснюється   за   програмами   розвитку,   виховання   і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими Міністерством освіти і науки України, у шкільному – регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Організація навчально-виховного процесу у Маморницькому Вама НВК здійснюється відповідно до Положення про навчально-виховний комплекс та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Маморницького Вама НВК самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Маморницький Вама  НВК здійснює навчально-виховний процес за денною та заочною формами навчання, індивідуальним навчанням на дому.

2.5. Кількість груп, класів у Маморницькому Вама  НВК встановлюється засновником на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених Міністерством освіти і науки України за погодженням з Мінфіном, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, та санітарно-гігієнічних норм.

2.6. Приймання дітей дошкільного віку до Маморницького Вама  НВК здійснюється на конкурсній основі відповідно до території обслуговування. До 1 класу переводяться або приймаються діти з 6 річного віку.

2.7. Прийом дітей до Маморницького Вама  НВК здійснюється за наказом керівника на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

2.8. Формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року (квітень-травень).

2.9. Навчальний рік у Маморницькому Вама  НВК починається 1 вересня і закінчується:

– у дошкільному підрозділі – 31 травня;

– у шкільному:

– 1-4 класи — 31 травня;

– 5-9 класи – не пізніше 1 липня. У шкільному підрозділі навчальний рік поділяється на семестри:

І- з 01.09 по 25.12,

ІІ – з 12.01 по 31.05.

Діти можуть відвідувати дошкільний підрозділ Маморницького Вама  НВК згідно з режимом перебування. Режим погоджується з радою Маморницького Вама  НВК та затверджується директором.

 

 

Щоденний графік роботи дошкільного підрозділу:

I зміна – 9.00-14.00

II зміна – 14.00-18.00

2.10. Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності (заняття) для дітей молодшого дошкільного віку – від 15 до 25 хвилин (5-6 групових занять на тиждень), старшого дошкільного віку – від 25 до 35 хвилин (7-8 групових занять на тиждень). Тривалість уроків у шкільному підрозділі становить: у 1 класі – 35 хвилин, у 2-4 класах 40 хвилин, у 5-9 класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освіти та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визнача­ється розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою Маморницького Вама  НВК і затверджується директором.

Тижневий режим роботи Радгоспівського НВК затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчально­му закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та ін­ші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предме­ту визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.14. За погодженням з відповідними структурними підрозділами РДА, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю Маморницького Вама  НВК запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

2.15.У дошкільному підрозділі з 1 червня до 31 серпня проводиться оздоровлення дітей.

У шкільному підрозділі з метою реалізації завдань загальної середньої освіти   щодо   посилення   практичної   спрямованості   навчально-виховного процесу, з учнями проводяться навчальні екскурсії та навчальна практика: з 26 по 31 травня (4 дні) – для учнів 1-4 класів (не більше 3 годин на день);

з 01 по 14 червня (10 днів) – для учнів 5-6 класів – по 3 години; 7-8 класів – 4 години.

2.16. У Маморницькому  Вама  НВК визначення рівня досягнень учнів у на­вчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досяг­нень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань.

У першому класі (другому класі – І семестр)дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому(ІІ семестр) — визначення рівня досягнень учнів у на­вчанні також  здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досяг­нень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань за рішенням педагогічної ради Маморницького Вама  НВК.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчаль­ний рік та державну підсумкову атестацію.

2.17.  Результати семестрового, річного, підсумкового оцінюван­ня доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.18.  Порядок переведення і випуск учнів Маморницького Вама  НВК визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчаль­них закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки Украї­ни від 05. 02. 2001 р. № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08. 02. 2001 р. за № 120/5311.

2.19.  При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та румунської мови.

2.20.  Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закін­чили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту за­гальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсум­кової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі базової загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14. 12. 2000 р. № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19. 12. 2000 р. за №925/5146.

2.21.  Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи — табель успішності;

по закінченні основної школи — свідоцтво про базову загальну середню освіту;

 • За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюють­ся такі форми морального заохочення :

Похвальні листи для учнів 1-8, похвальні грамоти для випускників 9 класу, свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою для випускників 9-го класу згідно діючих інструкцій.

III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Маморницькому Вама  НВК є:

– у дошкільному підрозділі – діти дошкільного віку, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти;

– у шкільному підрозділі – учні (вихованці), керівники, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, інші спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки вихованців, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні (вихованці) мають право:

– на безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

– на захист від будь-яких норм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

– на захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

– на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

– на    користування    навчально-виробничою,    науковою,    матеріально-технічною, культурно-спортивною базою;

– на доступ до інформації з усіх галузей знань;

– брати     участь    у    різних     видах     науково-практичної    діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

– брати участь у роботі органів громадського самоврядування;

– брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

– брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами.

3.4. Учні зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

– дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

– бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

– дотримуватися законодавства, моральних , етичних норм;

– брати посильну участь у різних  видах трудової діяльності,  що  не  заборонені чинним законодавством;

 – дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками Маморницького Вама  НВК можуть бути особи з високими  моральними якостями, які  мають відповідну педагогічну   освіту,   належний   рівень   професійної   підготовки,   здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних, та інших працівників і інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”,  Положенням  про навчально-виховний  комплекс,  іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної, честі, гідності;

– самостійний   вибір   форм,   методів,   засобів   навчальної   роботи,   нешкідливих для здоров’я учнів (вихованців); участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

– проведення      в      установленому      порядку      науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

– виявлення педагогічної ініціативи;

– позачергову   атестацію   з   метою   отримання   відповідної   категорії, педагогічного знання;

– підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах;

– участь   у   роботі   органів   громадського   самоврядування   Маморницького Вама  НВК;

– отримання пенсії, у тому числі за вислугу років в порядку, визначеному     законодавством України;

– матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

– виконувати статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;

– дотримуватись   педагогічної   етики,   норм   загальнолюдської   моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

– забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації  та  дій,   які   шкодять  її  здоров’ю,   а   також   від   фізичного   та психологічного насильства;

– забезпечувати   належний   рівень   викладання   навчальних   дисциплін згідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

– брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням         професійного         рівня,         педагогічної         майстерності, загальнополітичної культури;

– виконувати накази і розпорядження керівництва, органів управління освітою;

– сприяти зростанню іміджу Маморницького  Вама  НВК;

– сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

– виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком,  народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

– готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між народами, етнічними, національними, релігійними групами.

3.9. Педагогічні працівники Маморницького  Вама  НВК підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні    працівники,   які   систематично   порушують   статут,  правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають посаді, займають, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування батьківських комітетів;

– звертатись   до   органів   управління   освітою,   керівника   Радгоспівського НВК   і   органів   громадського   самоврядування   з   питань навчання, виховання дітей;

– на  захист  законних   інтересів   своїх   дітей   в   органах   громадського і самоврядування Маморницького Вама  НВК та у відповідних державних, судових органах;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Маморницького  Вама  НВК.

3.12.  Батьки  та  особи,  які  їх  замінюють,   несуть  відповідальність  за здобуття дітьми базової загальної середньої освіти і зобов’язані:

– забезпечити умови для здобуття дитиною базової загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

– виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядуван­ня в навчальному закладі;

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Маморницького Вама  НВК;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу;

3.14. Представники громадськості зобов’язані:

дотримуватися статуту Маморницького  Вама  НВК, виконувати накази та розпорядження керівника Радгоспівського НВК, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 1. IV. Управління навчально-виховним комплексом

4.1. Управління Маморницьким Вама  НВК здійснюється  засновником. Безпосереднє керівництво Маморницьким Вама  НВК здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. Директор Маморницького Вама  НВК та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2.  Для   вирішення   основних   питань  діяльності   Маморницького Вама  НВК створюється колегіальний орган управління – педагогічна рада та органи    громадського    самоврядування,    повноваження    яких    визначається положеннями про загальноосвітній і дошкільний навчальні заклади та статутом Маморницького Вама  НВК. Відповідно до статуту можуть створюватись піклувальна рада, батьківський комітет.

4.3.  Вищим органом громадського самоврядування Маморницького Вама  НВК є загальні збори (конференція) колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

4.4.  У період між конференцією діє рада Маморницького Вама  НВК.

4.5.  Метою діяльності ради є:

– сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

– об’єднання   зусиль   педагогічного   і   учнівського   колективів,   батьків, громадськості      щодо      розвитку      Маморницького Вама  НВК      та удосконалення навчально-виховного процесу;

– формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчально-виховним комплексом;

– підвищення   ролі   громадськості   у   вирішенні   питань,   пов’язаних   з організацією навчально-виховного процесу.

4.6. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємо­дії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвит­ку Маморницького Вама  НВК та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихован­ців) та Маморницьким  Вама  НВК з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

4.7.  До ради обираються пропорційно представники від педаго­гічного колективу, учнів (вихованців) II ступеня навчання, ба­тьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисель­ність визначаються загальними зборами (конференцією) Маморницького Вама  НВК.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.8.  Рада Маморницького Вама  НВК діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів осо­би, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але мас бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи ди­ректора Маморницького  Вама НВК,  власника (засновника), а також члена­ми ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявно­сті на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Ста­туту Маморницького Вама  НВК, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців) батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Маморницького  Вама  НВК з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Маморницького  Вама  НВК.

4.9.  Очолює раду Маморницького Вама  НВК голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Маморницького Вама  НВК, пов’язаної з організаці­єю навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та куль­турно-масових заходів.

4.10. Рада Маморницького Вама  НВК:

організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, допрофільності на­вчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Маморницького Вама  НВК та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Стату­ту Маморницького Вама  НВК;

затверджує режим роботи Маморницького Вама  НВК;

сприяє формуванню мережі класів Маморницького  Вама  НВК, обґрун­товуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого са­моврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представ­лення до отримання свідоцтв з відзнакою про базову загальну середню освіту випускниками Маморницького Вама  НВК;

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навча­льних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, вра­ховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його за­ступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорен­ня питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліп­шення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (ви­хованцями);

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального за­охочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівниц­тві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги уч­ням (вихованцям);

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в об­стеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в неспри­ятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодич­них видань;

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої осві­ти учнями (вихованцями);

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Маморницького Вама  НВК;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих на­прямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.11 При  навчальному  закладі  за рішенням  загальних зборів (конференції)   може   створюватися   і   діяти   піклувальна  рада.

4.12  Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступно­сті загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення про­блем навчання і виховання.

4.13 Основними завданнями піклувальної ради є:

сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості базової загальної середньої освіти;

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприєм­ствами, установами, навчальними закладами, окремими громадяна­ми, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (ви­хованців) у Маморницькому Вама  НВК;

зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоров­чої бази Маморницького Вама  НВК;

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихова­нців), педагогічних працівників;

вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фо­нду загальнообов’язкового навчання;

запобігання дитячій бездоглядності;

сприяння працевлаштуванню випускників Маморницького Вама  НВК;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);

всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та  Маморницьким Вама  НВК;

4.14  Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представ­ників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, органі­зацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (кон­ференції) Маморницького Вама  НВК шляхом голосування простою біль­шістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчаль­но-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника Маморницького Вама  НВК.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

4.15.  Піклувальна рада діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

само врядування;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому при­сутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відо­ма колективу Маморницького Вама  НВК, батьків, гро­мадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.16.  Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

скликає і координує роботу піклувальної ради;

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та ор­ганізаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради мас право делегувати свої повнова­ження членам піклувальної ради.

4.17 Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника Маморницького Вама  НВК, загальних зборів (конференції) про­позиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Маморницького Вама  НВК;

залучати додаткові джерела фінансування Маморницького  Вама  НВК;

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Маморницького Вама  НВК;

стимулювати творчої праці педагогічних працівників, учнів (ви­хованців);

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосу­ються роботи Маморницького Вама  НВК, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;

 

4.18. Директор Маморницького Вама  НВК:

– здійснює керівництво педагогічним колективом;

– забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів;

– створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

– призначає   класних   керівників,   завідуючих   навчальними   кабінетами, майстернею, навчально-дослідною ділянкою;

– організовує навчально-виховний процес;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

– відповідає за якість і ефективність роботи  педагогічного колективу;

– створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та поза­шкільній роботі, проведення виховної роботи;

– забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів, вихованців;

– здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

– розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

– за   погодженням   із   профспілковим   комітетом   затверджує   правила внутрішкільного    розпорядку,    посадові    обов’язки    працівників    навчально-виховного комплексу;

– створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

– несе  відповідальність  за свою діяльність  перед  учнями,  батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами(конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади.

4.19.  Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Маморницького  Вама  НВК і затверджується відповідним органом управління освітою. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічно­го працівника.

 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального ро­ку допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою зго­дою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.20.  У  Маморницькому Вама  НВК створюється  постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педради є директор навчально-виховного комплексу.

4.21.  Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Маморницького Вама  НВК;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі доку­ментів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх­ньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників Радгоспівського НВК.

4.22.  Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Маморницького Вама  НВК. Кількість засідань педа­гогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд ак­туальні питання навчально-виховного процесу.

4.23 У Маморницькому Вама  НВК можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 1. V. Матеріально – технічна база

5.1. Матеріально – технічна база Маморницького  Вама  НВК включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Маморницького Вама  НВК.

5.2.  Майно  Маморницького Вама  НВК належить йому на правах власності,   повного   господарського   відання   або   оперативного   управління відповідно  до  чинного  законодавства,   рішення   про  заснування  і  статуту Маморницького  Вама  НВК та укладених ним угод.

5.3.  Для   забезпечення   навчально-виховного   процесу   база   Маморницького Вама  НВК складається із навчальних кабінетів, майстерні, спортивного, бібліотеки, архіву, комп’ютерних кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо. Маморницький Вама  НВК має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майдан­чики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

5.4.  Підрозділи Маморницького Вама  НВК розміщуються в окремих будівлях  (початкові   класи  можуть  бути  в  одній будівлі  з  дошкільними групами), які повинні відповідати будівельним та санітарно-гігієнічним нормам і правилам, забезпечувати належні умови для різних видів діяльності дітей дошкільного віку та учнів, а також відповідати вимогам Типових переліків обов’язкового обладнання дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

5.5. Маморницький Вама  НВК відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

Відповідно до рішення ХІ сесії 5 скликання Цуренської сільської ради від 21 січня 2008 року №18-11/08 Маморницькому Вама  НВК надано право постійного користування земельною площею  0,90 га.

5.6.  Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Маморницького Вама  НВК проводиться лише у випадках, передба­чених чинним законодавством. Збитки, завдані Маморницькому Вама  НВК внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного зако­нодавства.

 

 1. VI. Фінансово – господарська діяльність

6.1.    Фінансово-господарська   діяльність   Маморницького  Вама  НВК здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису Маморницького Вама  НВК є:

кошти засновника;

кошти державного бюджету  у розмірі, передбаченому но­рмативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечен­ня вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

кошти фізичних, юридичних осіб;

кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничої майстерні, навчально-дослідної ділянки, підсобних господарств, від здачі в оре­нду приміщень, споруд, обладнання;

благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3.  У Маморницькому Вама  НВК комунальної форми вла­сності створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок ко­штів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором Маморницького Вама  НВК.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового на­вчання Маморницького Вама  НВК здійснюються згідно з наказом ди­ректора,  відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загально­го обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

6.4.  Маморницький Вама  НВК має право на придбання та оренду необ­хідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися по­слугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних  надходжень заходи,  що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Маморницькому Вама  НВК визначається законодавством та нормативно-правовими ак­тами Міністерства освіти і науки України та інших центральних ор­ганів виконавчої влади, яким підпорядковані Маморницькому Вама  НВК. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійсню­вати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.6.  Звітність про діяльність Маморницького Вама  НВК встановлюється відповідно до законодавства.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. Маморницький Вама  НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.  Маморницький Вама  НВК має   право   відповідно   до   чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими     установами,     підприємствами,     організаціями,     громадськими об’єднаннями інших країн.

7.3.  Участь Маморницького Вама  НВК у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних  обмінах здійснюється  відповідно до законодавства.

VIII. Контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу

8.1.  Державний  контроль за діяльністю Маморницького Вама  НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері середньої освіти.

8.2. Державний контроль за діяльністю Маморницького Вама  НВК здійснює Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, відділ освіти Герцаївської райдержадміністрації, засновник.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Маморницького Вама  НВК є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.3.  У   період   між   атестацією   проводяться   перевірки   (інспектування) Маморницького Вама  НВК з   питань,   пов’язаних   з   його   навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше одного-двох разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

 

 

 

 

 1. IX. Реорганізація або ліквідація навчально-виховного комплексу

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Маморницького Вама  НВК приймає засновник.

Реорганізація Маморницького Вама  НВК відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Маморницьким Вама  НВК.

9.2.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Маморницького Вама  НВК, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання Маморницького  Вама  НВК переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

20180307_094031

ПОЛОЖЕННЯ

 
про загальноосвітню школу І ст. с. Цурень – філію навчально-виховного комплексу Маморницького Вама навчального закладу- дошкільного навчального закладу (далі Маморницький Вама НВК).  

 

1.Загальні положення

1.1. Це Положення визначає правовий статус основні засади діяльності філії у складі освітнього  закладу «Маморницький Вама НВК ».

 • Філія с.Цурень  (далі -філія) є навчальним закладом дошкільної освіти та  І ступеня   в структурі Маморницького Вама НВК  комунальної форми власності, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття дошкільної та початкової освіти.
 • Філія не є юридичною особою і діє на підставі даного Положення, затвердженого в установленому порядку, Статуту Маморницького Вама НВК та інших нормативно-правових актів. Філія виконує функції дошкільного навчального закладу та початкової школи.   Правонаступником майна, прав та обов’язків філії є Маморницький Вама НВК.
 • Філія в складі Маморницького Вама НВК утворена з метою:
 • створення єдиного освітнього простору;
 • забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;
 • створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, забезпечення

всебічного розвитку особи;

 • розширення освітніх потреб учнів (вихованців) у забезпеченні певних

напрямів спеціалізації та наукових досліджень;

 • раціонального і ефективного використання наявних ресурсів

, модернізації та розширення  належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінету фізики, хімії, біології, географії та інших,  , навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, використання бібліотечного фонду підручників, науково-методичної, художньої та довідкової літератури тощо);

 • забезпечення безпечного підвезення учнів (вихованців) і педагогічних

працівників до місця навчання, роботи та місця проживання (при потребі).

 • Головними завданнями філії Маморницького Вама НВК є концентрація та ефективне

використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

 • Засновником філії виступає – Цуренська сільська рада. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує навчально-виховний комплекс, його філії (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих навчальних закладів) відповідно до вимог законодавства.
 • Юридична адреса: філія знаходиться за адресою: с. Цурень вул. М.Еминеску № 70

 

 

 1. Управління філією.

 

 • Керівництво філією Маморницького Вама НВК  здійснює директор НВК.

 

 • Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника Маморницького Вама НВК.

 

 • Директор Маморницького Вама НВК може створювати у філії  з’єднані класи (класи-комплекти) відповідно до чинного законодавства.

 

2.4. Державний нагляд (контроль) за діяльністю філії здійснюється в порядку, визначеному законодавством та Статутом Маморницького Вама НВК.

 

Державна атестація школи-філії здійснюється в структурі Маморницького Вама НВК відповідно до чинного законодавства.

Порядок проведення педагогічних рад суб’єктів Маморницького Вама НВК (філій), проведення методичної роботи у філії в складі Маморницького Вама НВК визначаються Статутом Маморницького Вама НВК.

Громадське управління школою-філією здійснює рада Маморницького Вама НВК.

 

 1. Навчально-виховний процес філії
  • Філія здійснює навчання й виховання в інтересах особистості, суспільства, держави, забезпечує охорону здоров’я учнів, створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, у тому числі можливості задоволення потреби учнів у самоосвіті. Навчальний рік у філії розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами.
  • Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України“Про освіту”“Про загальну середню освіту”, інших актів законодавства та даного положення з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.
  • Навчальні (робочі та індивідуальні) плани філії розробляються керівництвом Маморницького Вама НВК на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.
  • Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників які забезпечують навчально-виховний процес у філії, визначається  директором НВК відповідно до законодавства і затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.
  • Розклад уроків філії складає заступник директора з НВР НВК відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором  НВК.
  • У навчальних планах філії кількість годин, відведених на викладання окремих предметів (освітніх галузей), не повинна бути менше кількості годин, визначених певним типовим навчальним планом.
  • Відвідування занять учнями є обов’язковим.
  • Відволікання учнів за рахунок навчального часу на здійснення заходів, не пов’язаних із процесом навчання, забороняється, крім випадків передбачених законом.
  • Учні філії комплектуються у класи, наповненістю, як правило, 10-15 чоловік.
  • Мова навчання учнів в філії – румунська мова, визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.
  • Виходячи із запитів учнів і їх батьків (законних представників), при наявності відповідних умов філія може організовувати свою роботу з різних напрямів освітньої й соціокультурної діяльності. Види й форми додаткових освітніх послуг, у тому числі платних, затверджуються НВК.

 

4.Кадрове забезпечення філії.

 • Педагогічні працівники філії приймаються на посаду (звільняються з посади) директором НВК . Обслуговуючий персонал філії призначається на посаду директором НВК  .
 • Педагогічні працівники філії підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації призначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання. Позитивне рішення атестаційної комісії, яка формується наказом керівника Маморницького Вама НВК, може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне – підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.
 • Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України.
 • Права та обов’язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються у філії, визначаються відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».
 • Педагогічні працівники відповідно до закону мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– вільний вибір форм, методів і засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

– проведення наукової роботи;

– індивідуальну педагогічну діяльність;

– участь у громадському самоврядуванні і об’єднаннях громадян;

– користування подовженою оплаченою відпусткою;

– особисто брати участь у підведенні підсумків роботи, вносити свої пропозиції;

– користування лабораторними, технічними засобами навчання, підручниками та методичною літературою, тощо,

4.6.Педагогічні працівники зобов’язані:

– дотримуватись вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність;

– постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

– забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисципліні;

– забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу навчання, сприяти розвитку здібностей учнів;

– виховувати у  учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних,культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища держави;

– дотримуватися норм педагогічної етики та моралі.

4.7. Гарантії діяльності педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю.

5.Фінансування філії

 • Матеріально-технічна база Маморницького Вама НВК та його філії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Маморницького Вама НВК.

5.2.Фінансування філії здійснюється його засновником або уповноваженим

ним органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку визначається законодавством та ведеться відповідно до Статуту Мамроницького Вама НВК.

 • Щорічно перед початком фінансового року філії в складі Маморницького Вама НВК складається кошторис витрат на фінансовий рік (півріччя), який укладається за погодженням з директором НВК відповідно до потреб філії у фінансуванні різних напрямків навчально-виховної діяльності філії, утримання наявної матеріально-технічної (навчальної) бази та модернізації.
 • Додаткові джерела фінансування філії визначаються Законом України «Про освіту» іншими законодавчими та підзаконними актами України.
 • Філія є неприбутковим закладом освіти.

 

 

 1. Зміни та доповнення до Положення.

6.1. Зміни та доповнення до Положення про філії вносяться засновником за поданням   директора Маморницького Вама НВК

 

20180307_093838-1

 

 

 

Кадровий склад Мамаорницького Вама НВК згідно з ліцензійними умовами.

 

 Матеріально-технічне забезпечення Маморницького Вама НВК

 (згідно з ліцензійними умовами).

 

Screenshot_11

 

 

Screenshot_12r
Screenshot_1Screenshot_2Screenshot_3Screenshot_4Screenshot_5Screenshot_6Screenshot_7 Screenshot_8 Screenshot_6 Screenshot_3 Screenshot_4 Screenshot_5

З А Я В А про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

20180307_093259-1

 

20180307_093245-1

І Н Ф О Р М А Ц І Я про надходження та використання бюджетних та благодійних коштів у Маморницькому Вама НВК

І Н Ф О Р М А Ц І Я про надходження та використання бюджетних та благодійних коштів у Маморницькому Вама НВК

Графік прийому громадян директором НВК на 2017 р.

Візитка школи

ВІЗИТНА КАРТКА
Навчально-виховного комплексу
“ Маморницький Вама загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад ”
Цуренської сільської ради,
Герцаївського району,  Чернівецької облас
т
іimg_0118